วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

loadbaland 2 wan from mikrotik


interface1, interface2 ต่อกับ MODEM (Bridge) Connect แบบ PPPoE Client Name = pppoe-out1, pppoe-out2

/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1,pppoe-out2 check-gateway=ping

/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=pppoe-out2 action=masquerade

/ ip firewall mangle
add chain=input in-interface=pppoe-out1 action=mark-connection new-connection-mark=pppoe-out1_conn
add chain=input in-interface=pppoe-out2 action=mark-connection new-connection-mark=pppoe-out2_conn
add chain=output connection-mark=pppoe-out1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_wan1    
add chain=output connection-mark=pppoe-out2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_wan2    

/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=to_wan1
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-mark=to_wan2

/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1,pppoe-out1,pppoe-out1,pppoe-out1,pppoe-out1,pppoe-out2 check-gateway=ping

ที่มา mikrotikclub.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น