วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ddns noip mikrotik


การตั้งค่า ddns no-ip จาก mikrotik
   ผมไม่รู้จะพูดอะไรมาก แค่อยากทำเก็บไว้ เผื่อวันหลังจะได้นำมาใช้งานได้ หลักการทำงานของสคริปคือ มีสคริปที่ใช้เพื่อให้ mikrotik เชื่อมต่อกับ no-ip ได้ เริ่มเลยแล้วกัน

1.เข้าไปที่ System --> Scripts --> คลิก เครืองหมาย + ดังรูป แล้วใส่สคริป ดังนี้
#############################################
############        No-IP Dynamic DNS        ############
#############################################
# Set needed variables
:local ddnsuser "Username ddns"
:local ddnspass "Password ddns"
:local theinterface "pppoe-out1"
:local ddnshost "Host ddns"

:local ipddns [:resolve $ddnshost];
:local ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ]
:if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={
   :log info ("No-IPDNS: No ip address on $theinterface .")
} else={
   :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={
      :if ( [:pick $ipfresh $i] = "/") do={
    :set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i];
      }
}

:if ($ipddns != $ipfresh) do={
    :log info ("No-IPDNS: IP-DynDNS = $ipddns")
    :log info ("No-IPDNS: IP-Fresh = $ipfresh")
   :log info "No-IPDNS: Update IP needed, Sending UPDATE...!"
   :local str "/nic/update?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh"
   /tool fetch address=dynupdate.no-ip.com src-path=$str mode=http user=$ddnsuser \
         password=$ddnspass dst-path=("/No-IPDNS.".$ddnshost)
    :delay 1
    :local str [/file find name="No-IPDNS.$ddnshost"];
    /file remove $str
    :global ipddns $ipfresh
  :log info "No-IPDNS: IP updated to $ipfresh!"
    } else={
     :log info "No-IPDNS: dont need changes";
    }
}

########End script ddns#############

2. ต่อไป เป็นการตั้งเวลาให้ update ddns อัตโนมัติ เพื่อช่วยในกรณีที่ ddns มีการเปลี่ยนหมายเลขทำให้เข้าใช้ งาน no-ip ไมได้
เข้าไปที่ System --> Scheduler --> คลิกเครื่องหมาย บวก ตั้งชื่อตามต้องการ และกำหนดค่าตามรูป สังเกตุ ชื่อที่ต้องใน หัวข้อที่ 1 ต้องตรงกับ on Event ถึงจะสามารถทำงานได้ แล้วกด OK


#เสร็จ การติดตั้ง DDNS Mikrotik

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น