วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การติดตั้ง Upgrade Mysql

การติดตั้ง Upgrade Mysql 

ผมขอยกตัวอย่าง MariaDB-5.5.32 สำหรับ Centos 6 ขึ้นไปครับ ส่วนถ้าใครอยากติดตั้ง Centos 5 ขึ้นไปต้องดูว่า Os กี่บิต และใช้สำหรับอะไร เช่น

MariaDB-5.5.32-centos6-x86_64-client.rpm คือ
MariaDB-5.5.32 คือ Version MariaDB
centos6 คือ ใช้สำหรับ Centos 6 ขึ้นไป
x86_64 คือ ใช้กับ OS 64bit เท่านั้น


พอเริ่มเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับ

[root@hosxp ~]mysql -v      #ดูเวอร์ชั่น mysql
[root@hosxp ~]uname -a      #ดูเวอร์ชั่น OS
[root@hosxp ~]#vi /etc/sysconfig/iptables
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
setenforce 0

[root@hosxp ~]#vi /etc/sysconfig/iptables
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT ## เพิ้มค่านี้เข้าไป
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT ## เพิ้มค่านี้เข้าไป
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT

[root@hosxp ~]#vi /etc/security/limits.conf
# เพิ่มข้อมูลนี้เข้าไป
root     soft     nofile     50000
root     hard     nofile     50000
mysql     soft     nofile     50000
mysql     hard     nofile     50000


## ลบ MySQL ในเครื่องออก
[root@hosxp ~]#rpm -qa|grep mysql                #  คนตัวติดตั้งที่ขึ้นต้นด้วย mysql
[root@hosxp ~]#rpm -e --nodeps mysqlxxxxx        # ลบ Mysql
[root@hosxp ~]cp my_MariaDB_xxx.cnf /etc/my.cnf

## Install MySQL MariaDB
[root@hosxp ~]#rpm -ihv MariaDB-5.5.32-centos6-x86_64-client.rpm --nodeps --force
[root@hosxp ~]#rpm -ihv MariaDB-5.5.32-centos6-x86_64-shared.rpm --nodeps --force
[root@hosxp ~]#rpm -ihv MariaDB-5.5.32-centos6-x86_64-server.rpm --nodeps --force

[root@hosxp ~] service mysql start

** หาก Start MySQL ไม่ได้ บอก pid error ให้ทำตามนี้
[root@hosxp ~]rm -rf /var/lib/mysql/*
[root@hosxp ~]ls -al /var/lib/mysql/
[root@hosxp ~]chown -Rv mysql:mysql /var/lib/mysql/*
[root@hosxp ~]sudo -u mysql mysql_install_db
[root@hosxp ~]service mysql start

[root@hosxp ~]/usr/bin/mysqladmin -u sa password 'sa'

##MySQL Create database
[root@hosxp ~]mysql -u root -p  << Enter

MariaDB [(none)]>create database hosxp_pcu default character set tis620;
MariaDB [(none)]>grant all privileges on *.* to sa@'sa' identified by 'sa' with grant option;
MariaDB [(none)]>grant all on *.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option;
MariaDB [(none)]>flush privileges;
MariaDB [(none)]>Ctrl-C -- exit!
Aborted
[root@hosxp ~]

## จบครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น